Sugerowany plan pracy magisterskiej

Niektóre z przedstawionych poniżej uwag zawierają jedynie wskazówki do przygotowania pracy magisterskiej. W zależności od specyfiki pracy i od indywidualnych potrzeb kolejność lub zawartość poszczególnych części może być inna.

Zalecana wielkość pracy:

Nie mniej niż 60 stron i nie więcej niż 89 stron. Wyjątki od tego zalecenia są dopuszczalne po uzgodnieniu z promotorem, w zależności od charakteru pracy.
Do tej objętości nie wlicza się: kodów napisanych programów, dokumentacji technicznej i użytkowej tych programów, dokumentacji technicznej użytych systemów, języków i narzędzi itp. Jeśli pewne z tych materiałów mają istotne znaczenie dla zrozumienia merytorycznej części pracy, to mogą być umieszczone w dodatkach na końcu pracy i wtedy w oczywisty sposób powodują jej sztucznego wydłużenia. Pozostałe dodatki, np. kody, nie powinny być zamieszczane w pracy, muszą natomiast znaleĽć się na załączonej płycie CD/DVD.

Struktura pracy

 1. Strona tytułowa
 2. Podziękowania - mogą dotyczyć jedynie osób lub firm, który bezpośrednio okazały pomoc przy przygotowaniu pracy.
 3. Spis treści - bezwzględnie z numerami stron.
 4. Wstęp - stanowi wprowadzenie w tematykę oraz w zawartość pracy. Powinien zawierać następujące części (nienumerowane, wyróżnione jedynie jako akapity ewentualnie oddzielone pustymi wierszami):
  a) kontekst pracy - krótkie przedstawienie działu/działów informatyki, których praca dotyczy;
  b) zwięzłe wprowadzenie w problem, który będzie przedmiotem pracy, omówienie celu pracy oraz zagadnień opisywanych w pracy;
  c) krótkie omówienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie opisywanych zagadnień/problemów (powszechności stosowania standardów, rozwiązań itp.) oraz motywacji, które skłoniły autora do zajęcia się tym zagadnieniem (jednak jedynie w bardzo szczególnych przypadkach i z wyłączeniem osobistych powodów);
  d) bardzo krótkie przedstawienie teorii, metodologii, języków, narzędzi, systemów, itd. użytych przy realizacji pracy - raczej w formie przeglądu niż opisu;
  e) podsumowanie organizacji pracy oraz przedstawienie jej najbardziej istotnych elementów (zwięzła charakterystyka kolejnych części pracy).
 5. Rozdział pierwszy - zwykle dokładniejsze omówienie dziedziny i problemu, którego praca dotyczy, aktualnych tendencji itp. z ewentualnym odwołaniem się do literatury, wad lub niedoskonałości obecnych rozwiązań, nowych koncepcji, które należałoby opracować, itp. Powinien przedstawiać ogólną analizę problemu, charakterystykę podejścia lub rozwiązania proponowanego w pracy.
 6. Kolejne rozdziały - mogą zawierać dokładniejsze omówienie narzędzi, metodologii, teorii, języków, systemów, itd. zastosowanych przy realizacji pracy czyli mających zasadniczy związek z celem pracy, ewentualnie dokładniejszy opis istniejących rozwiązań tego problemu jak i problemów pokrewnych, omówienie własnych rozwiązań implementacyjnych zastosowanych przy realizacji pracy (w miarę dokładne, ale bez nadmiernego wnikania w szczegóły techniczne).
 7. Rozdział ostatni - przedstawienie wyników pracy, prezentacja implementacji, przeprowadzonych testów i potencjalnych zastosowań pracy, ewentualnie porównania wykorzystanych technologii, narzędzi, itp. (w przypadku realizacji praktycznej), omówienie trudności przy realizacji pracy, zalet i wad przyjętego rozwiązania, przedstawienie planów rozwojowych w zakresie tematu pracy, itd.
 8. Zakończenie - krótkie podsumowanie z omówieniem wyników pracy (z podkreśleniem wad i zalet prezentowanych rozwiązań/technologii/podejść), zwróceniem uwagi na najważniejsze kwestie związane z realizacją celu pracy oraz ewentualne braki (czyli kwestie pominięte lub nierozwiązane).
 9. Bibliografia/Literatura - spis wykorzystanej literatury nie powinien przekraczać 2 stron, przy czym umieścić można w nim wszystkie materiały, z których autor korzystał podczas pisania pracy, niekoniecznie przeczytane w całości, jednak istotne z punktu widzenia celu i zawartości pracy. Powoływanie się na strony WWW jest dopuszczalne, ale nie zalecane (ze względu na ich małą stabilność), istotne wyjątki stanowią strony uczelni, firm wydających oprogramowanie, organizacji rządowych i pozarządowych, wydawnictw, itp.;
 10. Dodatki: słownik użytych terminów i skrótów, lista przyjętych oznaczeń, spisy rysunków i tabel, pełne algorytmy w abstrakcyjnej notacji (np. w postaci schematu blokowego), opisy wykorzystywanych protokołów i niestandardowych bibliotek, dokumentacja techniczna lub użytkowa, dłuższe przykłady kodów programów lub aplikacji czy zawartości bazy danych, itp. Praca powinna być skonstruowana w taki sposób, aby dodatki nie były konieczne dla zrozumienia jej treści, mogą one być wyłącznie pomocą lub dodatkową ilustracją zagadnień zaprezentowanych we właściwej treści pracy (zatem zawierają informacje dodatkowe, które nie muszą być umieszczone w jednym z rozdziałów).

Ogólne reguły dotyczące redakcji pracy

Bibliografia

Podstawowe zasady redakcyjne

Sprawdzanie pracy

Do sprawdzania należy dostarczyć pracę w postaci drukowanej (może być dwustronnie) wraz z poprzednią sprawdzoną już wersją. Czas sprawdzania zależy od liczby prac, które w danym okresie otrzymam do przeczytania. Podczas sprawdzania pracy stosowane będą następujące skróty:

UWAGA: Nadmierna liczba błędów ortograficznych i/lub językowych spowoduje zwrot pracy do poprawy bez dalszego sprawdzania!